સરયૂ પરીખ

સ્નેહ સરવરમાં આછો નિશ્વાસઆર્ત દેહલીએ વિલો વિશ્વાસ.
આજ  મનડામાં  હિમાળો  શ્વાસચહે  દિલડું  હૂંફાળો ઉશ્વાસ.
સખીહૈયુ બળે ને હામ ઓગળે.

કેમ માપું મારા હેતની તનાળમારા કોઠાની હૈયા  વરાળ!
ભલો મોર્યોતો આંબાનો કોરઝાંય લાગી તે શ્યામળી કરાળ.
સખીહૈયુ બળે ને હામ ઓગળે.

મેં તો કૂવો ઉલેચી કુસુમે ભર્યોતપ્ત તોરણ તાડપને નીરે ઝર્યો.
બંધ મુઠ્ઠીમાં  બાંધ્યો પરપોટો,  હાથ ખોલું  ને તારો  બની સર્યો.
સખીહૈયુ બળે ને હામ ઓગળે.

ગ્રહણ આવ્યું હતું ને સરી ગયુંઘડીક આવીને કાળજ કોરી ગયું.
કરમ કુંડળીમાં કરતુંગ્યું ભાતઆજ આતમમાં ઊજળું  પ્રભાત.
સખીહૈયું હેલે ને હામ ઝળહળે.


કંઈક ખોવાયાની નિરાશા પછી અંતરમંથન અને સ્વાર્થી ઈચ્છાઓને તજી,
ફરી હિંમત જાગૄત કર્યાનો હરખ.        

 તનાળ =સાંકળ ;  કરાળ=ભયજનક


સુશ્રી સરયૂ પરીખ – saryuparikh@gmail.com