મહેન્દ્ર શાહનાં કળાસર્જનોનો સંપુટમહેન્દ્ર શાહનું વીજાણુ ટપાલ સંપર્ક સરનામું : mahendraaruna1@gmail.com