સ્ત્રીઓના સ્કેચીઝ – ભાગ ૨

મહેન્દ્ર શાહનાં કળાસર્જનોનો સંપુટ

 


ક્રમશ:

ભાગ ૩ અને ૪ હવે પછીના મહિનાઓમાં


મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Author: Web Gurjari

2 thoughts on “સ્ત્રીઓના સ્કેચીઝ – ભાગ ૨

  1. In your paintings color are cool, vibrant, vivid, lines-flowing, delicate, bold, tone are dramatic, deep, subtle and movement/expressions are rhythmic, rippling, flowing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.