હાથીનું બચ્ચું

વાર્તા મેળો ૪ – વાર્તા તેરમી

જાદવ નરેન્દ્રસિંહ રૂપસિંહ

શ્રી બોડીઘાડી પ્રાથમિક શાળા,
મુ. બોડીઘાડી, પો. પાટી રામપરા,
તા. પડધરી, જિ. રાજકોટ ૩૬૦ ૧૧૦

વાર્તા મેળો ૪ – વાર્તા તેરમી - હાથીનું બચ્ચું - જાદવ નરેન્દ્રસિંહ રૂપસિંહ

સંપર્ક : દર્શા કિકાણી : ઈ –મેલ – darsha.rajesh@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.