ડોસી ડોસાને ખઈ ગઈ

પટેલ માનવ એચ.
ધોરણ ૮ બી,
પરફેક્ટ સ્કૂલ, અકોદરા

વાર્તા મેળો ૪ – વાર્તા નવમી - ડોસી ડોસાને ખઈ ગઈ - પટેલ માનવ એચ

 


સંપર્ક : દર્શા કિકાણી : ઈ –મેલ – darsha.rajesh@gmail.com

Author: Web Gurjari

2 thoughts on “ડોસી ડોસાને ખઈ ગઈ

  1. આઠમા ધોરણના વિદ્યાર્થીમાં નાની ઉંમરે પણ રમૂજ સાથેની કલ્પનાશક્તિ વાર્તામાં જોવા મળી અભિનંદન

  2. શું કલ્પના છે! અને કલ્પનાને કાગળ પર અદ્ભૂત રીતે વહેવડાવવાની!
    અભિનંદન માનવ💐

Leave a Reply

Your email address will not be published.