મૌન વિશે શું કહેવું?

નિત નવા વંટોળ

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

Maun vishe shu Kahevu- Jan.2022

 


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Author: Web Gurjari

1 thought on “મૌન વિશે શું કહેવું?

  1. મૌન = ધ્યાન, વિપશ્યના, વિ. જ કેમ?
    વાણી, વગરની ઘણી પ્રવ્રુત્તિઓ હોય છે.
    લખાણ ઉપરાંત પણ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.