કાવ્યાનુવાદ: આપણને જોઈ

કવિતા 

આપણને જોઈ

– રાવજી પટેલ

આપણને જોઈ
પેલા બગીચામાં લીલોતરી સળવળે.

આપણને જોઈ
પેલા પતંગિયા હજીયે તે ઊડ્યા કરે.

આપણને જોઈ
પેલી ડાળીઓ પ્હેરી લે છે ફૂલ-મોડ.

આપણને જોઈ
પેલા ઝૂ માં આણી સારસની એક જોડ.

આપણને જોઈ
પેલા છોકરાઓ વર-વહુ બન્યા કરે.

આપણને જોઈ
પેલા ઘરડાંને ચપોચપ દાંત ફૂટે.

અનુવાદ

-પંચમ શુક્લ

Seeing us 

Seeing us,
The greenery of that garden quivers.

Spotting us,
Those butterflies continue to fly.

Viewing us,
Those tree-trunks crown flowers.

Observing us,
That zoo is brought with a pair of cranes.

Staring at us,
Those children play at brides and grooms.

Eying us,
Those elders teeth again.

—————————————————————–

વેબ ગુર્જરી પર પ્રકાશન અંગેની વિચારણા સારૂ આપની વ્યંગ્ય કવિતા નીચેનાં વીજાણુ સરનામે પદ્ય વિભાગનાં સંપાદકોને મોકલી શકો છો-

સુશ્રી દેવિકા ધ્રુવ – ddhruva1948@yahoo.com
સુશ્રી રક્ષા શુક્લ – shukla.rakshah@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.