નિત નવા વંટોળ : એક ઈશ્વરીય સર્જક

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

Ek-Ishvareey-Sarjak-November-2020


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Author: admin

1 thought on “નિત નવા વંટોળ : એક ઈશ્વરીય સર્જક

  1. તાદાહિરો વાકાબાયીશીના એકલવ્ય જેવા તાદાત્મ્ય અને સાધનાની ફળશ્રુતિ પણ અનેરી.
    કોણ કહે છે સાધના માત્ર ઈશ્વરને મેળવવા માટે જ હોય?

Leave a Reply

Your email address will not be published.