વિજ્ઞાન જગત : ઝાંખા તારા ખરેખર ઝાંખા હોય છે ?

ડૉ. જે જે રાવલ

ઝાંખા-તારા-ખરેખર-ઝાંખા-હોય-છે-ડૉ.જે-જે-રાવલ-23082020


સાભાર સ્વીકાર

‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૨૩-૦૮- ૨૦૨૦ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.લેખ

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.