વિજ્ઞાન જગત : શરદ સંપાત વિષે સંવાદ

ડૉ. જે જે રાવલ

શરદ-સંપાત-વિષે-સંવાદ-ડૉ.-જે-જે-રાવલ-20092020


સાભાર સ્વીકાર

‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૨૦-૦૯- ૨૦૨૦ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.લેખ

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.