નિત નવા વંટોળ : માનવીનો ચહેરો – ૧

પ્રીતિ સેનગુપ્તા


Maanavi-no-Chahero-1-082020સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Author: admin

1 thought on “નિત નવા વંટોળ : માનવીનો ચહેરો – ૧

  1. વાહ..કેવી અને કેટલી વિશાળ દૄષ્ટિ? ‘વિશ્વમાનવી’ની ખૂબ ઉચ્ચ ભાવના અને સત્ય વાતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.