વેબ ગુર્જરી

ગુજરાત, ગુજરાતી અને ગુજરાતીઓ માટેનો વિચાર-મંચ

સંપાદક મડળ

વિવિધ વિષયો અને સંચાલન

દીપક ધોળકિયા dipakdholakia@gmail.com

બીરેન કોઠારી bakothari@gmail.com

અશોક વૈષ્ણવ vaishnav_ashok@rocketmail.com

તકનીકી બાબતો

ચિરાગ પટેલ chiragpatel977@gmail.com

પદ્ય સાહિત્ય વિભાગ

દેવિકા ધ્રુવ ddhruva1948@yahoo.com

રક્ષા શુક્લ shukla.rakshah@gmail.com

ગદ્ય સાહિત્ય વિભાગ

રાજુલ કૌશિક rajul54@yahoo.com

કેપ્ટન નરેન્દ્ર ફણસે captnarendra@gmail.com