Tag: ઘાશીરામ કોટવાલ

Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૮.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ કો૦— અરે મુનશીજી, તમે ભૂતની તથા પ્રેતની ખરેખરી ખબર કીધી; પણ અમારા કેટલાક મંત્રી લોક હાથમાં કપુર સળગાવીને લે છે ને કેટલાક…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૭.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘા૦— અરે મુનશી સાહેબ, તમે મ્હોટા મહાભારતી દેખાઓ છો. તમારી પાસે ઘણો જ સંગ્રહ છે, તેમાંથી કાંઈ ચમત્કારિક વાત તો કહો. મુ૦—…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૬.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘા૦— (સેંટપાલના દેવળનો નકશો હાથમાં લઇને બોલ્યો) ખરી વાત છે; પણ આ મ્હોટી ઇમારત શાની છે ? મુ૦— ગ્રેટ બ્રીટન કરીને ઇંહાંથી ઈશાન…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૫.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘા૦— (બીજું એક ચિત્ર હાથમાં લઇને બોલ્યો) આ દીપમાળ જેવું જણાય છે. મુ૦— દીપમાળ નથી. એને “પાંપીનો સ્તંભ“ કહે છે. તે મિશ્રદેશમાં…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૪.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘા૦— આ બીજા ત્રણ નકશા શાના છે ? મુ૦— વિજાપુરની સલતનતની જુમામસીદ તથા તેના ગોળ ઘુમટની મોટી ઇમારતનો, તથા મલીકમૈદાન ઉર્ફે મહાકાળી નામની…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૩.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ગુ૦— મુનશીએ લાવેલા નકશામાંથી અમેરિકાખંડમાંના બ્રેઝિલ દેશનો નકશો હતો. તે જોઈને આ નકશામાં લોકો શું કરે છે, એવું ઘાશીરામે પૂછવાથી બોલવું જારી…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૨.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ બીજે ત્રીજે દિવસે મહમદઅલી મુનશી પાછા કોટવાલને ઘેર આવ્યા. તે વખત કોટવાલની પાસે મહીપત જોશી બેઠા હતા. તેની રુબરુ મુનશીના ચિત્રમાંથી એક…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૧.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ચાર પાંચ દિવસ પછી ગુલામઅલી મુનશી કેટલાક નકસા લઇને ઘાશીરામ પાસે આવ્યા ને તેને દેખાડવા લાગ્યા. તે વખત ત્યાં ઘણા લોકો બેઠા…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૨૦.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ જે દિવસે રાજાપુરની ગંગા વિષે બોલવું થયું, તેને બીજે દિવસે ગુલામઅલી મુનશી, ઘાશીરામને ઘેર ફરી આવ્યા. ત્યાં શેષાચાર્ય નામના શાસ્ત્રી બેઠા હતા,…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૯.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ રત્નાગિરી પાસે દરીઆ કિનારા ઉપર રાજાપુર નામનું બંદર છે. ત્યાં ભાગીરથી પ્રગટ થઈ, એવા પુના શહેરના કેટલાક લોકો ઉપર કાગળ આવ્યાથી ઘણાક…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૮.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ કારતક વદ ૧૦ ને દિવસે સાંજની વખતે કોટવાલ સાહેબ બહાર ફરવા સારુ નિકળ્યા હતા. તે વખતે શહેરમાં જગે જગે લોકોની ગીરદી થયેલી…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૭.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ એક દિવસે ઘાશીરામ પર્વતી તરફથી સમીસાંઝની વખતે આવતો હતો. ત્યાં તળાવ, ઉપર ઘણા લોકો એકઠા થઈને આસમાન તરફ જોતા નજરે પડ્યા. તે…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૬.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘા૦— ફુરસદની વખતે યશેશ્વર નામના શાસ્ત્રી સાથે વેદ વિષેની વાતે કરતો બેઠો હતો. એટલામાં તેને મળવા સારુ પેદ્રુ કરીને એક પાદરી તથા…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૫.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ શ્રીમંતના હાથીખાનામાં એક હાથી હતો. તેનું નામ યુદ્ધમલ્લ હતું. તેને ઘણું શિખવીને તૈયાર કર્યો હતો. તે જોવા સારુ ઘાશીરામની સાથે બે ઈંગ્રેજ,…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૪.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ એક હૈદરાબાદનો રહેનાર સમશેરખાન મુસલમાન, ઘાશીરામને નિજામના વૈભવ વિષેની વાત કહેતો હતો. તેના જનાનખાનામાંની પાંચસો ઉપરાંત ઘણી જાતની ઓરતોની તેણે તારીફ કરી….

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૩.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ પક્ષીને પાંજરામાં રાખીને પાળવાનો તથા તેને બોલતાં શિખવવાનો ઘાશીરામને ઘણો શોક હતો. કોઈ પરદેશી માણસ આવે ત્યારે તેની આગળ પોતાના હીરામણ પક્ષીના…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૨.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ દશેરાને દિવસે ઘાશીરામ પોતાના માળ ઉપર બેસીને ત્યાંથી બારણા આગળ બાજીગરની રમત થતી હતી તે જોતો હતો. તે બાજીગરે હસ્તક્રિયા તથા બીજાને…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૧.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ એક વોહોરો મણિયારની ચીજો તથા કેટલીક ચોપડીઓ વગેરે સામાન એક ટોપલામાં ભરી વેચવા સારુ ફરતો હતો. તેને કોટવાલે ચાવડી ઉપર જતાં રસ્તામાં…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૧૦.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘાશીરામને એક મુસાફરે આગ્રા શહેર શી રીતે વસ્યું તે તથા તેની હકીકત કહી. તેણે કહ્યું કે દિલ્લીના પાદશાહ અકબરને થયલા સઘળા છોકરા…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૯.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘાશીરામને કીમિયાનો છંદ ઘણો હતો, તેથી કરીને કોઇ પણ કીમિયાગર અથવા રસાયન શાસ્ત્ર જાણનાર વૈદ અથવા ઓલીઆની બાતમી માલુમ પડતી તો તેની…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૮.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘાશીરામની મા વૃદ્ધ થઇને મરી ગઈ. તેને ધારા પ્રમાણે દહન દીધા પછી, ઘાશીરામે પોતાના દેશનો એક પંડિત બોલાવી, તેની પાસે ગરુડ પુરાણ…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૭.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ શ્રાવણ મહીનામાં બેલબાગમાં જનમાષ્ટમીને દિવસે મોટો ઉત્સવ થાય છે. તે રાત્રે વેશ નિકળે છે. તેનો બંદોબસ્ત રાખવાનું નાના ફર્દનિવીશે ઘાશીરામને કહ્યું હતું….

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૬.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ પુના શેહેરમાં નાના ફડનવીશનો કાલાવાવરમાં બનાવેલો બાગ જે હજી કાયમ છે; તેમાં નાના પ્રકારનાં ફુલ ઝાડ રોપેલાં હતાં. તે બાગ જોવા સારુ…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૫.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ ઘાશીરામને લલિતાગૌરી નામે એક સુંદર કન્યા હતી. તેની સાદી કાનપુરના એક જમીનદારના છોકરા ભાનુપ્રસાદ સાથે કરી હતી. તે છોકરી સોળ વર્ષની થયા…

આગળ વાંચો
Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

ઘાશીરામ કોટવાલ : વાત ૪.

દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ એક દિવસ ઘાશીરામ રાત્રે વાળુ કર્યા પછી પોતાના ઘરમાં કેટલીક વાર સુધી બેસી પાન તમાકુ ખાતા હતા. તે વખતે ખુશામતીઆ લોકો તેની…

આગળ વાંચો