સ્ત્રીઓના સ્કેચીઝ. ભાગ ૧.

મહેન્દ્ર શાહનાં કળાસર્જનોનો સંપુટ

ક્રમશ:

ભાગ ૨, ૩ અને ૪ હવે પછીના મહિનાઓમાં


મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Author: Web Gurjari

5 thoughts on “સ્ત્રીઓના સ્કેચીઝ. ભાગ ૧.

  1. Very nice sketches Mahendrabhai. I enjoyed. Thank you for sending the link and congratulations.

Leave a Reply

Your email address will not be published.