મંદી છે

વ્યંગ્ય કવન

હરદ્વાર ગોસ્વામી

ગણી ગણીને શ્વાસો લેજો, મંદી છે.
સપનાંને સમજાવી દેજો, મંદી છે.

 

ટોકન સંબંધોનું આપી રાખો પણ,
કદી ન કરજો દસ્તાવેજો, મંદી છે.

 

મોટર-કુલર, ફ્લેટ-ફ્રીજ ને મજા મજા,
છાના માના બેસી રહેજો, મંદી છે.

 
દૂર દૂર છે દરિયા ને રણ રસ્તામાં,
પર્વત પર્વતમાં જ વહેજો, મંદી છે.

 

એક ખજાનો ભર્યો-ભાદર્યો ભીતરમાં,
કોઈને ના કદી ય કહેજો, મંદી છે.

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.