કાલિકટ – સદીઓ પછી

નિત નવા વંટોળ

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Author: Web Gurjari

2 thoughts on “કાલિકટ – સદીઓ પછી

 1. ટુકો પણ માહિતી સભર લેખ
  સાથે appropriate paintings હોત તો લેખ મા ચાર ચાંદ હોતે
  Congratulations તો સુ શ્રી પ્રીતિ બેન ને

 2. Before bc our સાગર ખેડુ પૂરા વિશ્વમાં વેપાર કરતા હતા
  So as per me why to give credit to this 2yuropian country
  We always make our self inferior
  Before this 2 come we were in top

Leave a Reply

Your email address will not be published.