વ્યંગ્ય કવન : (૫૩) – આધુનિક છપ્પા

આધુનિક છપ્પા

એક હસ્તને એવું ચેન, કાગળ દેખી પકડે પેન;
પેન મહીંથી દદડે શાહી, એને અક્ષર ગણતો ચાહી;

ટીપાં એમ સૌ ટોળે વળે, પછી હસ્તને આખો ગળે.
અક્ષરનો ત્યાં ઢગલો થયો, હસ્ત પછી માતેલો ભયો;

એમ વધુ એ લખતો જાય, લખતો લખતો લેખક થાય;
લેખક થાતાં લબકે પેન, અક્ષરટીપે ચડતું ઘેન.

– ધીરુ પરીખ


વે.ગુ. પદ્યવિભાગ- સંપાદન સમિતિ વતી -રક્ષા શુક્લ અને દેવિકા ધ્રુવ.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.