વિજ્ઞાન જગત : પર્યાવરણ અને કોરોના

ડૉ. જે જે રાવલ


પર્યાવરણ-અને-કોરોના-ડૉ.-જે-જે-રાવલ-03052020


સાભાર સ્વીકાર

‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૦૩ – ૦૫- ૨૦૨૦ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.લેખ

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.