વાર્તા મેળો – ૩ – વાર્તા પાંચમી – વડદાદાનો સંપેલો પરિવાર

પલ ચેતનકુમાર પટેલ,

ધો, – ૧૦, બાપ્સ સ્વામિનારાયણ વિદ્યામંદિર,

રાંદેસણ, ગાંધીનગર

વાર્તા-મેળો-૩-વાર્તા-પાંચમી-વડદાદાનો-સંપેલો-પરિવાર-


સંપર્ક : દર્શા કિકાણી : ઈ –મેલ – darsha.rajesh@gmail.com

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *