વિજ્ઞાન જગત : દુનિયામાં કેટલાંક સત્યો પ્રત્યે અજ્ઞાન પ્રવર્તે છે

ડૉ. જે જે રાવલ


<

દુનિયામાં-કેટલાંક-સત્યો-પ્રત્યે-અજ્ઞાન-પ્રવર્તે-છે-ડૉ.-જે-જે-રાવલ-15032020


સાભાર સ્વીકાર

‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૧૫-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.