વ્યંગ્ય કવન : ૪૫ : આઝાદી ! ! !

આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?

પોલીસને પથ્થરથી મારી શકાય છે ને
પાછો તું ક્યે છે અન્યાય છે ?

આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?

આંદોલન આંદોલન જ્યારે રમ્યો છો ત્યારે સળગાવી બસ તોય રોક્યો ?
વર્ષોથી રેલવેના કાચને તું ફોડે છે તોય તને કોઈ દિવસ ટોક્યો?
એવો તે કેવો તું ભાગ્યશાળી છો કે તારા મનગમતાં નાટક ભજવાય છે ?

આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?

ધારે તે આવીને ઉઠ્ઠા ભણાવે તારી ભોળપથી દેશ આ મહાન છે !
તું ક્યાં જાણે છે કોને હિંસા કહેવાય ? અને તું જે કરે તે તોફાન છે ?
કેટલીક આંખોને ચોકી સળગે તો એને અજવાળે ખુરશી દેખાય છે.

આવી આઝાદી બોલ બીજે ક્યાંય છે ?

                                                                કૃષ્ણ દવે.  ૨૧-૧૨-૨૦૧૯


સંકલનકાર સુશ્રી દેવિકાબહેન ધ્રૂવ નાં સંપર્કસૂત્ર: :

email:   ddhruva1948@yahoo.com
Phone ++281 415 5169

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.